Cách tính bồi thường tổn thất của công ty bảo hiểm

Thứ năm - 14/03/2013 22:26
Cách tính bồi thường tổn thất của công ty bảo hiểm
+ Bồi thường bằng tiền chứ không bằng hiện vật; nếu không có thoả thuận nào khác thì nộp phí bảo hiểm bằng đồng tiền nào được bồi thường bằng đồng tiền đó
+ Về nguyên tắc, trách nhiệm của người bảo hiểm chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền bảo hiểm nhưng khi cộng thêm các chi phí hợp lý khác (chi phí cứu hộ, chi phí giám định, chi phí đánh giá và bán lại hàng hoá tổn thất, chi phí đòi người thứ 3 bồi thường, tiền đóng góp tổn thất chung) làm số tiền bồi thường vượt quá số tiền bảo hiểm thì công ty
 
bảo hiểm vẫn phải bồi thường
 
+ Khi thanh toán tiền bồi thường, người bảo hiểm có thể khấu trừ những khoản thu nhập của người được bảo hiểm trong việc bán hàng và đòi bồi thường từ người thứ ba
 
* Cách tính toán, bồi thường tổn thất

- Tổn thất toàn bộ thực tế: người bảo hiểm bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm hoặc giá trị bảo hiểm
 
- Tổn thất toàn bộ ước tính:
 
+ Nếu người được bảo hiểm có thông báo từ bỏ hàng và được người bảo hiểm
chấp nhận thì người bảo hiểm phải bồi thường toàn bộ
+ Nếu người được bảo hiểm không từ bỏ hàng hoặc từ bỏ hàng không được người bảo hiểm
 
chấp nhận thì chỉ được bồi thường như tổn thất bộ phận
 
- Tổn thất bộ phận: về nguyên tắc, để đảm bảo việc bồi thường chính xác, phải bồi thường dựa trên công thức: P = ((V1 – V2)/V1) x A (hoặc A/V nếu A<V)
 
- Việc tính toán bồi thường tổn thất bộ phận tại Việt nam thường xảy ra các trường hợp:
 
+ Bồi thường tổn thất do đổ vỡ, hư hỏng, thiếu hụt, giảm phẩm chất…có biên bản giám định chứng minh:
 
- Nếu biên bản giám định có ghi mức giảm giá trị thương mại: P = m. A

- Nếu biên bản giám định không ghi mức giảm giá trị thương mại mà chỉ ghi số lượng, trọng lượng hàng hoá bị thiếu hụt: P = (T2/T1).A (T2: là trọng lượng/số lượng hàng hoá bị thiếu hụt, T1: trọng lượng/ số lượng hàng hoá theo hợp đồng)
 
+ Bồi thường mất nguyên kiện: nếu các kiện có đơn giá thì số tiền bồi thường bằng số kiện bị mất nhân với đơn giá; nếu không thì bồi thường như trường hợp tổn thất về số lượng, trọng lượng
 
+ Bồi thường các chi phí:

- Chi phí tố tụng và đề phòng hạn chế tổn thất hoặc để bảo vệ quyền lợi của hàng hoá bảo hiểm
 
hoặc những chi phí liên quan đến việc đòi người thứ ba bồi thường bảo hiểm

- Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm
 
+ Bồi thường tổn thất chung:

- Hy sinh tổn thất chung: nếu toàn bộ hay một phần của lô hàng bị hy sinh để cứu tàu và được công nhận là tổn thất chung thì người bảo hiểm sẽ bồi thường giá trị đã hy sinh

- Đóng góp tổn thất chung: trên cơ sở bản phân bổ tổn thất chung do chuyên viên tính toán tổn thất chung lập nên, người bảo hiểm sẽ bồi hoàn phần đóng góp của chủ hàng vào tổn thất chung, cho dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện gì.

- Thời hạn thanh toán tiền bồi thường: 30 ngày kể từ ngày người bảo hiểm nhận được hồ sơ khiếu nại hợp lệ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
   
  • The whole world Watch and Jewelry Show BASELWORLD has gotten the GACG Award 2010 in Paris in the Worldwide Anti Counterfeiting Group (GACG) because of its endeavours within fighting against item piracy as well as for your protection of intellectual home. As component in the Globe Day against Counterfeiting, the show manage?ment in the BASELWORLD Watch and Jewelry Show received the GACG Award 2010, the so referred to as "Trophee p l Authentique", on June eight, 2010, in Paris in the Worldwide Anti Counterfeiting Group (GACG). Sylvie Ritter, Controlling DirectorThis award replica blancpain watches replica blancpain watches was created specifically in recognition in the endeavours in the BASELWORLD Panel, which, being an internal arbitration tribunal for the show, continues to be engaged inside the protection of intellectual home for more than twenty five years and it has therefore been supporting the world replica rolex watches for sale replica rolex watches for sale combat counterfeit goods. The BASELWORLD Panel has turn to be established like a important institution the following. Inside the framework in the Globe Watch and Jewelry Show, anyone who feels their immaterial home privileges are actually violated through the display rolex watches replica rolex watches replica of the object within the show can make contact with the BASELWORLD Panel. This arbitration tribunal decides inside every day whether privileges to some style, to trademarks in order to invention patents have become violated or whether there's been a breach of copyrighted goods. The options obtained from the BASELWORLD Panel frequently have a very significant influence even past movado watches the actual show. MCH Group Ltd. , since the organiser of BASELWORLD, may also be commit?ted to dealing with counterfeit goods throughout the relaxation in the year. This it will via close cooperation while using watch and jewelry business associations in addition to through the distribution of infor?mation during these nations where the counterfeit goods originate.